Psychologická poradna | Psychoterapie | Manželská a partnerská poradna v Praze

Mgr. Ludmila Haňková, Ph.D.

 

Individuální poradenství

Psychoterapie Partnerská a rodinná terapie
Supervize Snižování nadváhy  Skupinová psychoterapie
Semináře Hypnóza Psychodiagnostika osobnosti

 

Individuální poradenství v obtížných životních situacích

Tato forma poradenství je vhodná k zvládání obtížných nebo krizových životních situací, které nastaly a působí většinou přechodně. Například: rozvod manželství nebo rozchod partnerů, ztráta zaměstnání, konflikty na pracoviští, obtížné rozhodování apod. Pomocí poradenství lze také zvládnout dílčí osobnostní deficity jako: nedostatek sociálních dovedností, komunikačních schopností, potíže se zvládáním konfliktních nebo zátěžových situací apod.

Poradenství se liší od psychoterapie tím, že trvá kratší dobu a důraz je kladen na nalezení optimálního řešení problému nebo krizové situace.
 

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, které má odstranit nebo zmírnit potíže a podle možností i odstranit jejich příčiny. V průběhu terapie dochází ke změnám v proživání a chování klienta.

Na rozdíl od poradenství trvá delší dobu a zasahuje hlouběji do struktury osobností.

Ve své praxi se nedržím jednoho psychoterapeutického směru, používám integrativní přístup. To znamená, že pro každého klienta hledám optimální kombinaci terapeutických metod. Terapeutický plán vypracovávám společně s klientem na základě jeho potřeb a s ohledem na jeho možnosti.

Psychoterapie je vhodná při následujících obtížích:

 • dlouhotrvající úzkostné stavy,
 • pocity nespokojenosti a nízkého sebevědomí,
 • dlouhotrvající pocity prázdnoty a ztráty životního smyslu,
 • psychosomatické obtíže,
 • pocity samoty a izolace,
 • dlouhodobé a soustavné selhávání v mezilidských vztazích,
 • poruchy příjmu potravy,
 • obezita,
 • závislost na psychoaktivních látkách,
 • traumatické životní událostí (úmrtí blízké osoby, životní pohromy),
 • fyzické nebo psychické zneužívání apod.


Partnerská a rodinná terapie

Je to speciální forma terapie, která se zaměřuje na partnerskou dvojici nebo rodinu s dětmi a její problémy. Je léčením poruch partnerského a rodinného soužití.

Partnerská a rodinná terapie může probíhat individuálně nebo ve dvojici. Případně z více členy rodiny.

Individuální forma je vhodná v případě, kdy jeden z partnerů odmítá spolupracovat nebo je hlavní problém zřetelně v chování, proživání nebo postojích jednoho z nich.

Párová terapie je velmi efektivní v situacích, kdy oba partneři rozumějí závažnosti problému a přejí si úpravu vztahu. Velmi často se na terapeuta obrátí jeden z partnerů a pak se hledá způsob, jak motivovat druhého partnera ke spolupráci.

Rodinná terapie je zaměřená především na vztahy rodičů a dětí. Stejně jako partnerská může probíhat buď individuálně, párově nebo z celou rodinou.

K poruchám párového a rodinného soužití patří:

 • dlouhodobá nespokojenost jednoho nebo obou partnerů ve vztahu,
 • žárlivost jednoho z partnerů,
 • nevěry,
 • poruchy sexuálního soužití,
 • časté konflikty a hádky,
 • rozvodové úvahy,
 • porozvodové stavy,
 • obtíže ve výchově dětí,
 • problémové dospívání dětí,
 • konflikty v širší rodině apod.

 
Supervize

Nabízím individuální, skupinovou a týmovou supervizi pro psychology, sociální pracovníky, učitele a ostatní odborníky pracující s lidmi. 

 

Snižování nadváhy

Nabízím  poradenství při snižování nadváhy. Odhalení emočních důvodů přejídání a pomoc při vypěstování návyků zdravého stravování.

Nenabízím zázračné bleskurychlé diety, které fungují krátkodobě a často jsou zdraví nebezpečné. Pomáhám klientům změnit životní styl, který by zabezpečil přiměřeně rychlý úbytek na váze. Hlavní důraz je přitom kladen na vypěstování zdravého stravovacího a životního stereotypu.

Poskytuji také poradenství v oblasti volby vhodné tělesné aktivity.


Skupinová psychoterapie

Skupinová terapeutická sezení jsou jednou z forem poskytování péče klientům, kteří mají dlouhodobé potíže v navazování a udržování mezilidských vztahů, trpí nedostatečným pocitem vlastní hodnoty, úzkostmi a strachy, spojenými s jednáním s jinými lidmi, mají trvalé konfliktní vztahy, trvalý pocit nespokojenosti, nemohou si najít vhodného partnera pro život.

Další cílovou skupinou indikovanou pro tuto formu terapie jsou osoby nacházející v krizové životní situaci (rozvod manželství, úmrtí blízké osoby, invalidita apod.), která vyžaduje trvalé změny dosavadních životních postojů, návyků a způsobů chování.

Působením ve skupině klient dostává možnost vytvořit adekvátní sebeobraz, nahlídnout a pochopit důvody svého opakovaného selhání v mezilidských vztazích pomoci zpětných vazeb o účincích svého jednání, které dostává od členů skupiny a vedoucích skupinu psychologů. Během trvání skupiny si vytvoří větší důvěru k lidem. Snahou je eliminovat disharmonii v mezilidských vztazích. Nakonec má možnost nacvičit nové, efektivní formy jednání v bezpečném prostředí skupiny a pak i ve svém širším okolí.
Jak skupinová terapie funguje.

(zde uvádím účinné faktory působení skupinové psychoterapie, jak je popsal přední český psychoterapeut J. Vymětal).

 • První účinným faktorem je zjištění, že klient není sám se svým problémem. Potíže klienta nejsou zvláštní a nejsou nepřijatelné pro okolí. Naopak, ostatní mají podobné potíže, včetně obav ze svěření se cizím osobám.
 • Pomoc druhým je sama o sobě léčivá. Člověk s nízkým sebehodnocením zažívá ve skupině pocit hodnoty a užitečností, zažívá, že je potřebný pro druhého.
 • Dalším efektem je překonání chorobné zaměřeností na sebe, které často problémy přinášejí. Harmonický tak v terapii i životě vyrovnává proces braní a dávání.
 • Ve skupině probíhá vývoj způsobů socializace pomocí různých řízených postupů, jako je hraní roli, psychodrama, nácvik adaptivního řešení situací, vyjadřovaní pozitivních a negativních emocí, sebeprosazení.
 • Ve skupině se významně projevuje nápodoba (modelové, imitační učení). Klient vědomě i nevědomě napodobuje chování terapeuta a jiných členů, jejíchž chování skupina oceňuje.
 • Interpersonální učení probíhá prostřednictvím napodobivého chování a zpětné vazby od členů skupiny. Klient lépe rozumí tomu, co cítí lidé v jeho okolí a jak ho vnímají.
 • Skupina funguje pro své členy jako model rodiny, ve kterém lze spoluprožívat vztahy z původní rodiny i rodiny současné a pomocí korektivní emoční zkušenosti dojit k pochopení a dořešení starých problémů.
 • Samotné členství ve skupině působí léčivě tam, kde byl klient z různých důvodů izolován od sociálních kontaktů. Na skupině zažívá pocit přijetí, sounáležitostí a spojení s jinými lidmi.
 • Jako významný faktor působí emoční podpora členů skupiny, která vytváří atmosféru bezpečí a přijetí.
 • Pozitivně působí i získání informací od členů skupiny. Klient se seznamuje s osudy jiných lidí, příčinami a následky jejích chování často podobného jejích vlastnímu chování a slyší názory z různých pohledů na věc.
 • Pozitivní terapeutický účinek může mít i přijetí rady od spolučlena skupiny.

Vzhledem k tomu, že tyto změny zasahuji globálně celou osobnost a nelze je uskutečnit rychle, trvá skupinová terapie obvykle delší dobu než forma individuální, kde se většinou jedná o změny dílčí.

Délka působení klienta ve skupině není stanovena, ale trvalé změny lze docílit působením ve skupině 6 a více měsíců, s intenzitou 1 sezení týdně.

Počet klientu ve skupině je 6 až 10.

Skupina je otevřená, což znamená, že na místo člena skupiny, který odchází, nastupuje nový klient, který působení ve skupině začíná.

Zařazení nového člena do skupiny se uskuteční vždy po úvodní konzultaci s psychologem, který po zvážení o vhodnosti této formy poradenství jí klientovi navrhne. Cena je stanovená měsíčním paušálem 1200 kč.

Sezení se konají každé úterý  od 18 do 20 hod.


Semináře

Pravidelně provádíme semináře pro veřejnost orientované na rozvoj osobnosti. Aktuální informace o seminářích se nachází v oddílu aktuality.


Hypnóza

Hypnóza je změněný stav vědomi, který navozuje hypnotizér pomocí speciálních technik. V tomto stavu je mozek obzvlášť vnímavý vůči léčivému působení terapeutických sugescí. Pomocí hypnózy lze zvládnout nebo výrazně zmírnit následující potíže: nutkavé představy, strachy a úzkosti, nízké sebevědomí, pocit stálého psychického napětí a podrážděností, bolestí psychosomatického původu, somatické nemoci způsobené stresem (bolesti žaludku, bolesti zad, bolesti hlavy, kožní problémy apod.), závislost na alkoholu, nikotinu. Hypnóza může zásadním způsobem pomocí při hubnutí.


Psychodiagnostika osobnosti

Nabízím psychodiagnostiku (psychologické vyšetření ) pro dospělí a děti. Pomocí psychodiagnostického vyšetření lze určit:

 • osobnostní charakteristiky klienta, například: extroverze, introverze, dominance, aktivita, agresivita, závislost, odpovědnost, egocentrizmus, sociální dovedností apod.,
 • úroveň a strukturu intelektových schopností klienta.

Na základě osobnostních charakteristik a struktury schopností lze určit optimální povolání nebo oblast profesního působení klienta – profesní poradenstvíPomocí speciálních klinických psychodiagnostických metod lze zjistit přítomnost psychopatologických fenoménů: deprese, úzkost, porucha osobností, úroveň závislostí na psychoaktivních látkách apod.

(Neprovádím vyšetření na řidičsky průkaz).